เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาล
ข้อมูลทั้งหมด 118 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560 ครั้งที่ 1 [ 15 ส.ค. 2560 ]131
102 ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล [ 11 ส.ค. 2560 ]113
103 ขอควำมอนุเครำะห์ร่วมเดินรณรงค์โครงกำรรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.2560 [ 14 ก.ค. 2560 ]121
104 ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดการใช้โฟม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [ 7 ก.ค. 2560 ]117
105 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) [ 3 ก.ค. 2560 ]121
106 กฎกติกาชุมชนกำหนดเขตอนุรักษ์เด็ดขาด [ 25 พ.ค. 2560 ]125
107 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 16 เม.ย. 2560 ]128
108 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน [ 10 เม.ย. 2560 ]124
109 ประชาสัมพันธ์ โครงการเคาะประตูบ้านเชิญเสียภาษี ประจำปี 2560 [ 20 ก.พ. 2560 ]121
110 บันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) การป้องกันปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลโนนสว่าง [ 9 ม.ค. 2560 ]129
111 ประกาศว่าด้วยจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร [ 1 พ.ย. 2559 ]119
112 โรคติดต่ออุบัติใหม่ คือ โรคที่เกิดขึ้นใหม่กับมนุษย์ [ 28 เม.ย. 2559 ]127
113 แผนผังขั้นตอน และระยะเวลาการแจ้งรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 6 ม.ค. 2559 ]123
114 ภาษีที่เทศบาลจัดเก็บเอง [ 3 มี.ค. 2558 ]125
115 การเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน [ 12 พ.ย. 2557 ]126
116 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 14 ต.ค. 2557 ]127
117 ประกาศก่อสร้างลานกีฬา [ 30 พ.ย. 542 ]117
118 บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง สมัยสามัญ ที่ 2/2563 [ 30 พ.ย. 542 ]122
 
|1|2|3|4|5หน้า 6