เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ /ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการพัฒนาบุคลากร
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
สถิติการให้บริการ
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
โครงการชุมชนปลอดขยะ
ศูนย์บริการการท่องเที่ยวตำบล
สป.สช ตำบล
 
ศูนย์ไอซีทีตำบล
เอกสารเผยแพร่
คู่มือสำหรับประชาชน
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล


 จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2557

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  เอกสารแนะนำ ภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ประจำปี 2564
      
 
  เอกสารแนะนำ ภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ประจำปี 256...
  เผยแพร่ URL เเผยแพร่ URL เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนง...
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.น้ำคำ จังหวัดร้อยเอ็ด...
  โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก จ.ศีรสะเกษ พ.ศ.2563
  โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.63
  โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ...
  โครงการ"ชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA " ประจำปี 2563
  โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคะ...
  เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาาระ:ทศวรรษร่วมสร้าง...
   
 
 
ล่องแพโนนปักดาว-สาวเอ้
การแสดงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดี (วันแม่'57)