เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ /ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการพัฒนาบุคลากร
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
สถิติการให้บริการ
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
โครงการชุมชนปลอดขยะ
ศูนย์บริการการท่องเที่ยวตำบล
สป.สช ตำบล

ติดต่อ - สอบถาม
 

  ชื่อ + นายประครอง  โคระถา
  ตำแหน่ง + นายกเทศมนตรี
  โทรศัพท์ + 0-4202-4555
  อีเมล์ + admin@nonsawanglocal.go.th
 

  ชื่อ + นางสุฑามาส  วงค์พิพัฒน์
  ตำแหน่ง + ปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง
  โทรศัพท์ + 0-4202-4555
  อีเมล์ + admin@nonsawanglocal.go.th
 
 

  ชื่อ +  นางประภัสสร  ยืนยั่ง
  ตำแหน่ง + รองปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง
  โทรศัพท์ + 0-4202-4555
  อีเมล์ + admin@nonsawanglocal.go.th
 

  ชื่อ + -รอบันทึกข้อมูล- 
  ตำแหน่ง +  หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 0-4202-4555
  อีเมล์ + admin@nonsawanglocal.go.th
 
   ชื่อ + -รอบันทึกข้อมูล- 
   ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
   โทรศัพท์ + 0-4202-4555
   อีเมล์ + admin@nonsawanglocal.go.th
 
 

   ชื่อ + นายกลวัชร  มังธิสานต์ 
   ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
   โทรศัพท์ + 0-4202-4555
   อีเมล์ + admin@nonsawanglocal.go.th
 

    ชื่อ + นางสาวอุษณีย์  นาสวนจิก
   ตำแหน่ง +  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
   โทรศัพท์ + 0-4202-4555
   อีเมล์ + admin@nonsawanglocal.go.th