เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต


ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

ด้วยการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบได้ถูกกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ด้านที่ 6 การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นที่ 6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ ทั้งนี้ อาศัยคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยมีนโยบายหลักด้านที่ 12 คือ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม และนโยบายเร่งด่วนเรื่องที่ 8 คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ ประกอบกับสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำการเมืองที่ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนให้มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง และปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)    เอกสารประกอบ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/nonsawang/domains/nonsawanglocal.go.th/public_html/select_news.php on line 193
    วันที่ลงข่าว
: 9 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.โนนสว่าง