เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
ยื่นพัสดุออนไลน์
 
แบบฟอร์มสำหรับยืมพัสดุ
ชื่อ - นามสกุล
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ จังหวัดบึงกาฬ
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
มือถือ
ที่ทำงาน
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอยืม ___วัสดุ ___ ครุภัณฑ์
เพื่อไปใช้_______
ณ. บ้านเลขที่___ หมู่ที่ ___ ตำบล_____________ อำภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
และจะนำมาคืนภายในวันที่__ เดือน_____ พ.ศ.____
รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ขอยืม
เพื่อประกอบการพิจารณา หากไม่ขัดข้องประการใด โปรดพิจารณาดำเนินการตามความประสงค์ของข้าพเจ้าด้วย