เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 30 มี.ค. 2566 ]45
2 คู่มือ e-LAAS [ 12 พ.ย. 2561 ]276
3 คู่มือการช่วยเหลือประชาชน [ 12 พ.ย. 2561 ]232
4 คู่มือการใช้จ่ายเงินสะสม [ 12 พ.ย. 2561 ]228
5 คุ่มือการเบิกจ่ายเงิน [ 12 พ.ย. 2561 ]228
6 คู่มือการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 12 พ.ย. 2561 ]215
7 คู่มือการเดินทางไปราชการ [ 12 พ.ย. 2561 ]230
8 คู่มือกองทุนบำเหน็จบำนาญขรก.ท้องถิ่น [ 12 พ.ย. 2561 ]238
9 คู่มือ e-Plan 2 [ 10 ต.ค. 2561 ]212
10 คู่มือ e-Plan 1 [ 9 ต.ค. 2561 ]229
11 ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2560 ]224
12 ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโนนสว่าง [ 11 ส.ค. 2560 ]223
13 คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองที่ดี [ 12 มิ.ย. 2560 ]235
14 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับทางหลวงท้องถิ่น [ 12 มิ.ย. 2560 ]227
15 คู่มือระบบ e-GP [ 12 มิ.ย. 2560 ]224
16 คัมภีร์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 12 มิ.ย. 2560 ]228
17 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 12 มิ.ย. 2560 ]213