เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ /ยุทธศาสตร์การพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสว่าง

             ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้ก้าวไกล  วัฒนธรรมล้ำค่า   
                          สุขภาพดีถ้วนหน้า
ทุกคนมีการศึกษา  พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ยั่งยืน

  พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

                ๑.  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

                ๒.  บำรุงศาสนา  อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

                ๓.  ส่งเสริมประชาชนออกกำลังกาย  ดูแลสุขภาพให้ดีถ้วนหน้า

                ๔.  ส่งเสริมการศึกษา

                ๕.  กำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  น้ำเสีย  และปรับปรุงภูมิทัศน์


  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสว่าง

                ยุทธศาสตร์ที่ ๑   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

                ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

                ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาด้านระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ

                ยุทธศาสตร์ที่ ๖   การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการในท้องถิ่น

                ยุทธศาสตร์ที่ ๗   การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

                                                ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี