เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน
๔.๑  การคมนาคม

ถนน  คสล.          จำนวน                  ๕๕         สาย        ระยะทาง  ๔๒.๐๘  กิโลเมตร
ถนน  ลาดยาง      จำนวน                               สาย      ระยะทาง   ๔.๗๖  กิโลเมตร
ถนน ลูกรัง           จำนวน                   ๙๓         สาย         ระยะทาง   ๒๐๑.๑๖ กิโลเมตร
๔.๒  การโทรคมนาคม
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                                                               แห่ง
ระบุโทรศัพท์สาธารณะหมู่ 
,,,๑๑                                          แห่ง
โทรศัพท์สาธารณะ                                                                        แห่ง
โทรศัพท์มือถือ                                                                 
,๕๓๕ เครื่อง
๔.๓  การไฟฟ้า
             จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง                            ๑๑          หมู่บ้าน
                จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า                          ๑๘๗๔    ครัวเรือน
              ไฟฟ้าและอาคาร                                             ๑๕๐       จุด
อัตราการมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ   ๑๐๐

๔.๔  แหล่งน้ำธรรมชาติ   
ลำห้วย
, ลำน้ำ                                                                                       ๑๐      สาย                        
บึง 
,หนองและอื่น ๆ                                                                         ๒๗        แห่ง       
๔.๕  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ฝาย                                                                                                               แห่ง
บ่อน้ำตื่น                                                                                      ๑๗๒          แห่ง
บ่อบาดาล                                                                                        ๔๕          แห่ง
สระน้ำ                                                                                                          แห่ง
ประปาหมู่บ้าน                                                                               ๑๑           แห่ง
ผู้ใช้ประปา                                                                                
,๗๙๔         ครัวเรือน
อัตราการมีประปาใช้ในครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ   ๙๕

๔.๖  แหล่งน้ำสาธารณะ
แหล่งน้ำสาธารณะ                                                                         ๒๐         แห่ง
๔.๗  พื้นที่
พื้นที่อาศัย                                                                               
,๒๓๖        ไร่
พื้นที่เกษตร                                                                          ๓๓
,๗๒๘        ไร่
พื้นที่นา                                                                                 ๖๑
,๘๑๐         ไร่
พื้นที่ไร่                                                                                   
,๘๑๗        ไร่
พื้นที่สวน                                                                              ๑๘
,๘๓๗        ไร่
พื้นที่อื่นๆ   ป่าชุมชน                                                             ๑๑๘               ไร่
๔.๘  หอกระจายข่าว
หอกระจายข่าว                                                                          ๑๑              แห่ง