เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม
๓.๑  การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา                                                         แห่ง
โรงเรียนมัธยม                                                                    แห่ง

ศูนย์การเรียนรู้                                                                   แห่ง

๓.๒  สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด                                                                        แห่ง
สำนักสงฆ์                                              -                แห่ง

๓.๓  สาธารณสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำหมู่บ้าน     แห่ง

(รพ.สต.ตำบลหนองเข็ง/รพ.สต.บ้านดอนปอ)
 ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                                                    แห่ง                                        

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ   ๑๐๐

๓.๔  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สถานีตำรวจ                                                          -               แห่ง
สถานีดับเพลิง                                                       -               แห่ง                                                                        
ด่าน/จุดตรวจ                                                                       แห่ง