เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ 

การเกษตร

เกษตรกรตำบลโนนสว่าง เดิมประกอบอาชีพในลักษณะกิจกรรมเดียว คือ ทำนาอย่างเดียว แต่ในปัจจุบัน
มีการปรับเปลี่ยนมาทำสวนยางพารา ไม้ผล และเริ่มมีการทำกิจกรรมหลายอย่างรวมกัน ในรูปแบบไร่นา
สวนผสมลักษณะการใช้ที่ดินของเกษตรกร ส่วนใหญ่จะถูกใช้ปลูกพืชครั้งเดียวตามฤดูกาล เพาะปลูก
พืชที่ปลูกได้แก่ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ซึ่งอาศัยธรรมชาติเป็นหลัก เมื่อถึงฤดูฝนจะมีการไถดิน
และหว่านเมล็ดพืชเพาะปลูก เมื่อถึงฤดูแล้งจะมีการปลูกพืชฤดูแล้งบ้างในเขตที่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น การ
ปลูกข้าวโพดและการทำนาปรัง เป็นต้น โดยจะมีการไถพรวนดินก่อน 1 ครั้ง เพื่อกำจัดวัชพืชก่อนปลูกแล้วจึง
ไถพรวนดินอีกครั้งเพื่อปลูกพืช
ตารางการปลูกพืชในตำบลโนนสว่าง
ลำดับที่     ชนิดพืช     จำนวนครัวเรือน    เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)     เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)
     1          ข้าวนาปี               649                      6,815                              6,791
     2      มันสำปะหลัง             3                           29                                   29
     3        ปาล์มน้ำมัน           114                      1,165                                807
     4          ยางพารา             1,007                   18,165                           16,643
ที่มา : ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร

การประมง

ตำบลโนนสว่างมีพื้นที่ในการทาประมงสัตว์น้ำคือ ทามใหญ่ แก่งอาฮง และหนองน้ำในพื้นที่
ซึ่งเป็นการทำประมงเพื่อบริโภคในครัวเรือน หากเหลือจะนำไปจำหน่ายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

การปศุสัตว์

ตำบลโนนสว่างมีการเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิด เช่น สุกร โค กระบือ สัตว์ปีก รวมถึงการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ส่วนใหญ่จะเป็นการเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคและเพื่อใช้แรงงาน มีเพียงบางส่วนที่เลี้ยงไว้เพื่อ
จำหน่ายโดยเฉพาะ

รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน

หมู่ที่                  บ้าน                                รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน (บาท)
   1             บ้านโนนสว่าง                                      17,779.70
   2             บ้านชัยบาดาล                                      21,082.59
   3             บ้านสรรทวี                                          16,237.08
   4             บ้านโนนงาม                                        24,309.05
   5             บ้านดอนปอ                                         17,825.14
   6             บ้านหนองดินดำ                                  16,930.42
   7             บ้านบูรพา                                            13,001.62
   8             บ้านหนองไฮ                                       22,525.00
   9             บ้านพรนิยม                                         18,040.72
  10            บ้านโนนงาม                                       18,076.49
  11            บ้านโนนดู่                                           15,009.91
  รวม         เฉลี่ยทั้งสิ้น                                          18,035.21

ที่มา : จากการสำรวจข้อมูล จปฐ. ปี 2562 ซึ่งสำรวจจากจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง

การบริการ

ตำบลโนนสว่างมีสถานที่ให้บริการประชาชน ดังนี้
1. เทศบาลตำบลโนนสว่าง เป็นองค์กรหลักในชุมชนที่ให้การช่วยเหลือและให้บริการ
ต่างๆ
ให้แก่เกษตรกร โดยเฉพาะการพัฒนาชุมชนในทุกๆด้าน
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสว่าง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้าน
ดอนปอ
เป็นองค์กรของกระทรวงสาธารณสุขที่ให้บริการด้านสุขภาพ อนามัยคนในชุมชน
3. โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม โรงเรียนบ้านโนนสว่าง และโรงเรียนบ้านดอนปอ เป็น
องค์กร
ของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้บริการด้านการศึกษาของชุมชน
4. ศูนย์ กศน.หมู่ที่ 9 บ้านพรนิยม (รอเป็นทางการ)

การท่องเที่ยว

ภายในพื้นที่ตำบลโนนสว่างมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่
1. วัดถ้ำศรีวิไลย์วนาราม ตั้งอยู่ในบริเวณหมู่ที่ 1 เส้นทางไปบ้านดอนปอ
2. หอโปงโบราณ วัดสว่างสาราญธรรมคุณ
3. หนองอาฮง ตั้งอยู่ในบริเวณด้านทิศเหนือของหมู่บ้านที่ 5 บ้านดอนปอ เป็นสถานที่สำคัญ
สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ มีบริการล่องแพรายชั่วโมงและเป็นแหล่งประมงธรรมชาติที่ประชาชนในท้องถิ่นและ
ตำบลใกล้ใช้ประกอบอาชีพจับสัตว์น้ำเพื่อบริโภค

อุตสาหกรรม

ตำบลโนนสว่างมีแหล่งอุตสาหกรรมคอนกรีต เช่น หล่อเสา หล่อท่อ ฯลฯ จำนวน 1 แห่ง

การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ    (ที่มา : ข้อมูลผู้เสียภาษีประจำปี พ.ศ.2562)
1. ห้องพัก                             จำนวน 3 แห่ง
2. ปั้มน้ำมัน (หัวจ่าย)            จำนวน 3 แห่ง
3. ปั้มน้ำมัน(ปั๊มหลอด)        จำนวน 7 แห่ง
4. ลานรับซื้อขี้ยาง                จำนวน 15 แห่ง     
ประกอบด้วย
          - พ.ภักดียางพารา เลขที่ 212 ม.1            - กลุ่มตลาดยางพารา ม.7
          - ส.ยางพารา เลขที่ 115 ม.5                    - พ.ภักดี ม.11
          - บุญล้นการยาง เลขที่ 55 ม.6                 - แสนแสบ ม.7
          - หนิงการยาง เลขที่ 34 ม.2                    - สามแยกยางพารา ม.11
          - ห้วยลึกยางพารา ม.11                          - ลานยางชุมชนตาบลโนนสว่าง ม.9
          - กลุ่มพัฒนาอาสา สกย. ม.7                  - ปุ้ยยางพารา ม.6
          - รุ่งเจริญการยาง ม.1                             - ปุ้ยยางพารา ม.9
         - สหกรณ์กองทุนสวนยางตาบลโนนสว่าง ม.9
5. โรงสี                                   จำนวน 4 แห่ง
6. ร้านเสริมสวย                      จำนวน 5 แห่ง
7. ร้านคอมพิวเตอร์,ร้านเกม   จำนวน 2 แห่ง
8. ร้านซ่อม/อู่รถ                     จำนวน 8 แห่ง
9. ร้านค้า/ร้านอาหาร              จำนวน 52 แห่ง
10. ร้านขนมจีน หมู่ที่ 1          จำนวน 2 แห่ง
11. โรงผลิตน้ำดื่มหมู่ที่ 8        จำนวน 1 แห่ง
12. ร้านอุปกรณ์ก่อสร้าง/ร้านหล่อเสา        จำนวน 1 แห่ง
13. ร้านคลินิกร้านขายยา         จำนวน 3 แห่ง
14. ร้านซ่อมเครื่องไฟฟ้า         จำนวน 1 แห่ง
15. ร้านเกี่ยวกับโทรคมนาคมเสารับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์
          - บริษัททรูมูฟ เอสยูนิเวอร์แซลคอมมิวนิเคชั่นจำกัด
          - บริษัทแฟกซ์ไลท์
          - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัล
16. ตลาดสด ม.9                       จำนวน 1 แห่ง
17. ร้านอุปกรณ์การเกษตร       จำนวน 2 แห่ง
18. กลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน จำนวน 17 กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ที่เด่นๆ ในชุมชน ดังนี้
      ทอเสื่อ, ทอกก, เลี้ยงกบ, เลี้ยงปลา, เลี้ยงหมู