เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
กองคลัง

   
 
   นางกัลยกร  อาจรักษา
 
   ผู้อำนวยการกองคลัง  
 
 
 
 นางสาวรจนา  ศรีเทียน  
 นายปรเมฑฐ์  ภูศิริวิวัฒเมธากูล
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 

 
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปนายณัฐปคัลภ์  ประยูรศิริธนกุล นางสาวจิตรดา  แสงนาค - รอบันทึกข้อมูล -
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 
นางสาวอรณิช  จิตกองสี
 นางสาวสุพัฒตรา  เศรษฐวิบูลย์  นางสาวมณีรัตน์  บุตรพรม
 ผช.จนท.จัดเก็บรายได้


ผช.จพง.พัสดุ


 ผช.จพง.การเงินและบัญชี


 
 
 
  นางสาวนฤมล  อินธิเสนคนงานทั่วไป