เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
สำนักปลัด

   
 
   นางสุฑามาส  วงค์พิพัฒน์  
   ปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง
โทร. 06 1142 4425
 
   
 
   นางประภัสสรป์  จิตธรรมวงศา
 
   รองปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง
 
 
 

นายศุภวิญช์  สีเลหัวหน้าสำนักปลัด

   

- รอบันทึกข้อมูล -
นางรุ่งทิวา  เอกอุ่น

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


หัวหน้าฝ่ายปกครอง- รอบันทึกข้อมูล - นายอารักษ์  ยะวร นางสาวรัชนี  ศรีหาบัว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ

 
 
- รอบันทึกข้อมูล - นายธวัชชัย  สุทธิสาร
สิบเอก ทวินันท์  โคระถา
นิติกรปฏิบัติการ 

 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 
นายยุทธพิทักษ์  ชินคำ
 นางสาวกรรณิกา  ม่วงแก้ว  นางอรวรรณ  น้ำคำเขียว นายยุทธพิทักษ์  ชินคำ