เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
สำนักปลัด


 
 
 
   นางสุฑามาส  วงค์พิพัฒน์  
   ปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง
โทร. 06 1142 4425
 
   
 
   นางประภัสสรป์  จิตธรรมวงศา
 
   รองปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง
 
 
 

นางศรีประไพร  พิมพ์บุตรหัวหน้าสำนักปลัด

   
 
- รอบันทึกข้อมูล -
-รอบันทึกข้อมูล-

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นางรุ่งทิวา  เอกอุ่น

นายอารักษ์  ยะวร นางสาวรัชนี  ศรีหาบัว
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ 
 
นายอภิวัฒน์  ตรงดี

นางสาวพรสุดา  แพงสะละ
นางสาวณิชกุล  กัณโสภา
นิติกรปฏิบัติการ 


 นักวิชาสาธารณสุขปฏิบัติการ

 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
 
 
นางสาวพลอยภัสศรณ์  อินสำราญ
  สิบเอกทวินันท์  โคระถา
นักพัฒนาชุมชน   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
      - รอบันทึกข้อมูล -
นางสาวอรวรรณ  น้ำคำเขียว
นายยุทธพิทักษ์   ชินคำ
 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
     
     
นายวินัย  ดวงแก้ว
นายอุดม  ศรีชื่น
นายสุทธิศักดิ์  ทศนิยม
 พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกน้ำ) พนักงานดับเพลิง
พนักงานขับรถยนต์(รถขยะ)
     
 
   
 - รอบันทึกข้อมูล - นายสมพร  พลเยี่ยม
นายอารี   สมประสงค์
นักการ
 พนักงานประจำรถขยะ  พนักงานประจำรถขยะ
     

นายสุจิตร  ทองสม นายสงกรานต์  บุตรี - รอบันทึกข้อมูล -
พนักงานประจำรถขยะ พนักงานขับรถยนต์
(รถยนต์ส่วนกลาง)
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
     
นายรัตนชัย  ใจบุญ นางสาวมณีรัตน์  พิลาพัน นางลักขณา  โนราช
พนักงานวิทยุ แม่บ้าน พนักงานกู้ชีพ
     
 
นางสาวปิยะนุช  ชาวชอบ นางสาวศศิธร  ชาทองดี รอบันทึกข้อมูล
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป  ภารโรง
     
     
 นายวิทยา  มะโนราช
นายณัฐเศรษฐ์   วรินทร์อิน  
นายชาญชัยชร  ศรีทา
พนักงานกู้ชีพ พนักงานกู้ชีพ พนักงานกู้ชีพ
     
 
-รอบันทึกข้อมูล- -รอบันทึกข้อมูล-  
จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ