เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร

 
นายสำรวย  ด้วงหว้า

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง

โทร. 09 8192 2191
 
 
 
นายสมาน  สวัสดิ์นที
นางสุนิตรา  ทองสุทธิ์

 รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโนนสว่าง

  รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโนนสว่าง

โทร. 09 8892 9985 โทร. 09 8096 1350


 
 
นางโสภาพรรณ  จินาวรณ์
นายสุภาพ  กิ่งวิชิต

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโนนสว่าง

เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโนนสว่าง

โทร. 06 5942 6585
โทร. 09 2649 5829