เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร

 
นายสำรวย  ด้วงหว้า

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง

โทร. 09 8192 2191
 
 
 
นายสมาน  สวัสดิ์นที
นางสุนิตรา  ทองสุทธิ์

 รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง

  รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง

โทร. 09 8892 9985 โทร. 09 8096 1350


 
 
นางโสภาพรรณ  จินาวรณ์
นายสุภาพ  กิ่งวิชิต

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง

โทร. 06 5942 6585
โทร. 09 2649 5829
   
 
   นางสุฑามาส  วงค์พิพัฒน์
 
    ปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง
โทร. 06 1142 4425
 
   
 
   นางประภัสสรป์  จิตธรรมวงษา
 
    รองปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง
โทร. 08 3452 5553

 


 
  นางศรีประไพร  พิมพ์บุตร
 นางกัลยกร  อาจรักษา
-รอบันทึกข้อมูล-
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.064 321 7227
 ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 08 952 3859
ผู้อำนวยการกองช่าง
- รอบันทึกข้อมูล - นายอนุชิต  มโนรินทร์
 นางสาวรจนา  ศรีเทียน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
โทร. 09 3574 2142
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร. 08 4355 8471

   
- รอบันทึกข้อมูล -
นายปรเมฑฐ์  ภูศิริวิวัฒเมธากูล  - รอบันทึกข้อมูล -
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป หัวหน้าฝ่ายปกครอง
   โทร. 09 1063 5838