เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

 

                ตำบลโนนสว่าง  เดิมชื่อตำบลหนองเข็ง  เป็นตำบลที่เก่าแก่ตั้งมานานเท่าใดไม่ปรากฏ  สาเหตุที่เรียกว่าตำบลหนองเข็ง  เพราะว่าเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่ตั้งมานาน

                ปี  ๒๔๙๔  มี  ๑๓  หมู่บ้าน

                ปี  ๒๕๑๕  มี  ๒๔  หมู่บ้าน  และปี  ๒๕๒๐  มี  ๔๒  หมู่บ้าน  จึงได้แยกเป็น    ตำบล  คือตำบลหอคำกับตำบลหนองเลิง  บ้านหนองเข็ง  จึงขึ้นการปกครองของ      ตำบลหอคำ

                ปี  ๒๕๒๑  จึงแยกอีก    ตำบล  คือ  ตำบลไคสี

                ตำบลหนองเข็ง  จึงใช้นามเดิมของหมู่บ้านดังกล่าว  โดยมีนายสมาน  สวัสดิ์นที  เป็นกำนันประจำตำบลและ    มีนายพลศักดิ์  สุดสนธิ์  เป็นผู้ก่อตั้ง  ส่วนใหญ่ชาวบ้านก็ได้อพยพมาจากจังหวัดต่างๆ  ในภาคอีสาน  เช่น อุบลราชธานี  ร้อยเอ็ด  ขอนแก่น  และมีบางส่วนที่เป็นคนท้องที่อำเภอบึงกาฬ  แต่ตำบลหนองเข็ง  มีชื่อซ้ำกับบ้านหนองเข็ง  ตำบลหอคำ  อำเภอบึงกาฬ  จังหวัดหนองคาย  ทำให้เกิดความสับสนในการประสานงานและติดต่อราชการจึงขอเปลี่ยนแปลงชื่อตำบลหนองเข็ง เป็นตำบลโนนสว่าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศ  ณ วันที่    มีนาคม ๒๕๕๔  เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อตำบลหนองเข็ง  อำเภอบึงกาฬ  จังหวัดหนองคาย เป็นชื่อตำบลโนนสว่าง  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

               เทศบาลตำบลโนนสว่าง เดิมมีชื่อว่า เทศบาลตำบลหนองเข็ง โดยได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเข็ง มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 และได้รับการเปลี่ยนชื่อจากเทศบาลตำบลหนองเข็ง เป็นเทศบาลตำบลโนนสว่าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554 เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตเทศบาล และปัจจุบันมีนายสำรวย  ด้วงหว้า เป็นนายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง มีพื้นที่บริการของเทศบาลตำบลโนนสว่าง ประกอบด้วยจำนวน 11 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านโนนสว่าง, หมู่ที่ 2 บ้านชัยบาดาล, หมู่ที่ 3 บ้านสรรทวี, หมู่ที่ 4 บ้านนาดี, หมู่ที่ 5 บ้านดินปอ, หมู่ที่ 6 บ้านหนองดินดำ, หมู่ที่ 7 บ้านบูรพา, หมู่ที่ 8 บ้านหนองไฮ, หมู่ที่ 9 บ้านพรนิยม, หมู่ที่ 10 บ้านโนนงาม และหมู่ที่ 11 บ้านโนนดู่ โดยเทศบาลตำบลโนนสว่าง มีจำนวน  2,370 ครัวเรือน  และมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 6,892 ราย