เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบลโนนสว่าง


เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนสว่าง นายสำรวย  ด้วงหว้า นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบลโนนสว่าง โดยมีพัฒนากรอำเภอเมืองบึงกาฬ ครู กศน.ตำบลโนนสว่าง กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสว่าง ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง ผู้แทนกลุ่มอาชีพในตำบลโนนสว่าง ปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง นักพัฒนาชุมชน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 30 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมปัญหา ความต้องการของประชาชนโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน  การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลในการแก้ไขปัญหาของประชาชน เชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด ให้สามารถตอบสนองในการแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาตำบล และได้มีการเสนอวิสัยทัศน์การพัฒนาตำบลโนนสว่าง "ชุมชนมีคุณภาพชีวิต อนุรักษ์วัฒนธรรมล้ำค่า ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน" ทั้งนี้ จะได้ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลโนนสว่างต่อไป

2024-02-28
2024-02-15
2024-02-08
2024-02-07
2024-02-07
2024-01-30
2024-01-19
2023-12-15
2023-12-08
2023-12-08