เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


การเสริมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ของเทศบาลตำบลโนนสว่าง


เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 15.00 น. นำโดยนายสำรวย ด้วงหว้า นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ของเทศบาลตำบลโนนสว่าง มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง ได้ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากนั้นก็ได้ร่วมกันเสวนาประเด็นสุจริตในการบริหารงาน เพื่อรณรงค์ให้คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโนนสว่างทุกคน ทุกระดับ ไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดในขณะ/ ก่อน/ หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กร ปลูกและปลุกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้อย่างเป็นอัตโนมัติ และมีฐานความคิดที่คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน มากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด และได้มีการแจ้งการประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโนนสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้ให้บุคลากรถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป
2024-02-28
2024-02-15
2024-02-08
2024-02-07
2024-02-07
2024-01-30
2024-01-19
2023-12-15
2023-12-08
2023-12-08