เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566


เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนสว่าง เทศบาลตำบลโนนสว่างจัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 โดยมีคณะผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 1- 11 และประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนสว่าง จำนวน 72 คน ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อรวบรวมปัญหา ความต้องการของประชาชนโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน  การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลโนนสว่าง โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 มีโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนสว่าง จำนวน 25 โครงการ และครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง จะได้ดำเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม และใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลโนนสว่างต่อไป

2024-06-14
2024-05-31
2024-05-01
2024-04-15
2024-04-05
2024-02-28
2024-02-15
2024-02-08
2024-02-07
2024-02-07