เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วัตถุประสงค์ 1.เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้าน สตรีและประชาชนที่สนใจ 2.เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน 3.เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 4.เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนพึ่งตนเอง ตลอดมีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5.เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมบริการสาธารณะบำรุงส่งเสริมประชาชนให้กับกลุ่มสตรีตำบลโนนสว่าง ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 จำนวน ๕ วัน เทศบาลตำบลโนนสว่าง ร่วมกับ พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
2023-11-30
2023-08-25
2023-07-25
2023-07-24
2023-07-14
2023-07-13
2023-07-13
2023-07-07
2023-07-06
2023-07-06