เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


กิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนชาวตำบลโนนสว่างให้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ปี2564


นางสุฑามาส  วงค์พิพัฒน์ ปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้นำชุมชน อสม.และนักเรียน ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนชาวตำบลโนนสว่างให้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งปี2564 เป็นไปด้วยความสุจริตโปร่งใส  กระตุ้นเตือนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานให้เป็นไปด้วยสุจริต โปร่งใส 

เทศบาลตำบลโนนสว่าง ดำเนินโครงการเทศบาลเคลื่อนที่  โดยให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ หน่วยงานรับฟังปัญหาของชุมชน  รับความความคิดเห็น พรบ.ขุดดินถมดิน ที่มีผลต่อการบังคับใช้ในชุมชน  รับฟังร่างเทศบัญญัติเรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไป พ.ศ...... จากการรับฟังความคิดเห็นสามารถสรุปแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาขยะ โดยดำเนินโครงการขยะปลอดถัง เป็นต้น เป็นการรวมรวมเพื่อประกอบการจัดทำแผนงานโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2024-04-15
2024-04-05
2024-02-28
2024-02-15
2024-02-08
2024-02-07
2024-02-07
2024-01-30
2024-01-19
2023-12-15