วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง คสล. (ช่วงบ้านนายสมหมาย คนล้ำ? บ้านนางวันจังกร ประชุมสาย) หมู่ที่ 3 บ้านสรรทวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง คสล.(ระหว่างบ้านนายศิลปะชัย ชัยประภา - บ้านนางวาสนา บุญมา) หมู่ที่ 1 บ้านโนนสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง คสล.(ช่วงบ้านนางดวงดาว พันธะศรี - บ้านนายชำนาญ แก้วสะอาด) หมู่ที่ 11 บ้านโนนดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง คสล.(ช่วงสี่แยกบ้านนายประสาร บุตรพรม - บ้านนางแดง ชาวชอบ) หมู่ที่ 3 บ้านสรรทวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน
12  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๒๗๙๕ บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
จ้างเหมาขุดดินวางท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทุ่งนา (หนองหัวช้าง) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองไฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเกรดเกลี่ยถนนลูกรังภายในหมู่บ้านถนนสู่พื้นที่การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง