วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยน้ำประปา - บ้านนายบุญรัก พลภักดี หมู่ที่ 8 บ้านหนองไฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บค ๗๔๒ บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
จัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน
8  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2567
โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(เดิม)สายบ้านชัยบาดาล-บ้านไทยเจริญ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,170.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,020.00 ตารางเมตร