วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงบ้านนายเดโช โหราจันทร์ - นายสว่าง พลภักดี) หมู่ที่ ๒ บ้านชัยบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนายบุญเชื่อม แสงประจักษ์ - นางอบ แดนสิริมา) หมู่ที่ 9 บ้านพรนิยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง คสล. จากบ้าน (น.ส. นิภาพร ม่วงแก้ว - หลังบ้านนายศิลป์ชัย สุทธิประภา) หมู่ที่ 3 บ้านสรรทวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุประปา(สารส้มใสก้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุเข้าพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าโรงเรียนบ้านหนองเข็งวิทยาคม-ลำห้วยคลอง) หมู่ที่ 11 บ้านโนนดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 (พ.ค.-ก.ค.65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไฮ - บ้านดอนปอ (โนนน้อย) หมู่ที่ 8 บ้านหนองไฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง